top of page

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

1.TOEPASSING Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte, factuur, aangekocht online ticket/class pass of overeenkomst tussen SoundOnYoga (Ondernemingsnummer BE0760781490,  Molly Henderson, Kruisstraat 28, 9031 Drongen, België) en haar Klant (de “Klant”). Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst. Door het enkele feit zelf van de bestelling, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden. Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de Klant volledig verzaakt aan de toepassing van de eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

2. DIENSTEN EN PRODUCTEN

SoundOnYoga biedt zowel reguliere Yoga sessies, als private workshops/events voor particulieren en bedrijven aan. Tickets voor reguliere Yoga sessies worden aangeboden en verkocht via www.soundonyoga.com. Voor private events voor bedrijven en particulieren wordt vooraf een offerte aangemaakt. SoundOnYoga verbindt er zich toe alle Yoga sessies, workshops en events, zorgvuldig en naar best vermogen uit te voeren.

 

3. GELDIGHEID OFFERTE PRIVATE WORKSHOPS/EVENTS De geldigheidsduur van offertes uitgegeven door SoundOnYoga is dertig (30) dagen vanaf de datum van uitgifte, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

4. BETALING

 

4.1 REGULIERE SESSIES

De agenda van alle reguliere sessies is steeds zichtbaar op www.SoundOnYoga.com. Hier worden steeds de prijzen van zowel enkelvoudige sessies als class passes vermeldt met alsook de geldigheidsduur van deze laatste. Enkelvoudige tickets of class passes kunnen steeds online aangekocht worden met PayPal, Bancontact, Overschrijving of Creditcard, alsook de optie om cash te betalen bij aanvangst van elke sessie kan gekozen worden. 

 

4.2 PRIVATE WORKSHOPS/EVENTS (OP BASIS VAN OFFERTE)

Na ondertekening van de offerte door beide partijen dient een voorschot van 30% van het totaalbedrag binnen de 30 dagen van ontvangst van de offerte (einde geldigheidsduur) overgeschreven te worden om de sessie(s) definitief te reserveren. Na uitvoering van de sessie(s) gaat de Klant binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de facturen over tot betaling van het resterende bedrag. Bij vertraging wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest aangerekend van één (1) procent per maand, en dit voor elke reeds begonnen maand, alsook een forfaitaire vergoeding van tien (10) procent van het uitstaande bedrag als vergoeding voor de invorderingskosten met een minimum van € 50.

Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur of offerte vermelde rekeningnummer.

5. GEBRUIK SoundOnYoga blijft steeds eigenaar van de gebruikte producten (Draadloze Hoofdtelefoons,Yoga matten en Yoga blokken).

6. INSPANNINGSVERBINTENIS SoundOnYoga zal trachten de nauwkeurigheid van haar taken uitgevoerd in het kader van de Yoga sessie(s) te verzekeren.

7. AANSPRAKELIJKHEID. De Klant vrijwaart SoundOnYoga integraal tegen iedere vordering, klacht of procedure van een derde tegen SoundOnYoga naar aanleiding van rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt aan personen of goederen ten gevolge van de toepassing of het gebruik van de producten van SoundOnYoga. SoundOnYoga kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten (lichte noch zware), wanneer die fouten voortvloeien uit het de uitvoering van de Yoga sessie(s) door SoundOnYoga met het gebruik van hun draadloze hoofdtelefoons.

8. SCHADE-VERLIES-DIEFSTAL. Bij schade, verlies of diefstal door de Klant of personen die onder diens verantwoordelijkheid vallen (deelnemers festival) van de verhuurde producten (draadloze hoofdtelefoons, Yoga matten en technische setup) moet de Klant de kosten vergoeden. Bij verlies en/of diefstal  bedraagt deze kost voor 1 draadloze hoofdtelefoon 50 euro, 1 Yoga mat 20 euro, technische setup 2000 euro (met inbegrip van MacBook Air Laptop, Draadloze Zender draadloze hoofdtelefoons, Draadloze Microfoon ontvanger Sennheiser, Mengpaneel en bekabeling). In geval van kleine herstelbare schade bedraagt de kost minimaal 30%, maximaal 60% van de originele waarde afhankelijk van de opgelopen schade. Bij onherstelbare schade dienen de producten ook volledig vergoed te worden voor bovenstaande bedragen geldende voor diefstal.

9. BEËINDIGING OF ANNULATIE

9.1 ANNULATIE REGULIERE SESSIES

Reguliere sessies kunnen tot 24u voor de start van de sessies kosteloos geannuleerd of verplaatst worden. Dit kan zowel via de site www.soundonyoga.com (in geval van boeken met een class pass waarbij men zelf de sessie kan verplaatsen naar een latere beschikbare datum), of door contact op te nemen via contact@soundonyoga.com of via 0470591563. 

Op sommige locaties is er geen indoor back-up. Indien de weersomstandigheden op deze locaties door regen en/of wind en/of koude niet kunnen doorgaan, wordt de sessie ten laatste 12u op voorhand door SoundOnYoga geannuleerd. Ingeschreven deelnemers worden hierover op de hoogte gebracht en en krijgen de kans om ofwel hun ticket teruggestort te krijgen of de sessie naar een latere datum te verplaatsen.

In geval van medische redenen kan elke sessie steeds geannuleerd worden. 

9.2 BEEINDIGING PRIVATE WORKSHOPS EN EVENTS

Indien de Klant de overeenkomst verbreekt, de bestelling annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van de Klant geen doorgang kan vinden, is er door de Klant een schadevergoeding verschuldigd ten behoeve van 30% van het totale bedrag. Met uitzondering vanuit overheidswege opgelegde volledige annulatie van het event ter beperking van de verspreiding van COVID-19. Desgevallend kan kosteloze annulatie tot 24u voor de start van de sessie.

10. ALGEMEEN Met betrekking tot de diensten/producten die in het kader van deze overeenkomst verstrekt worden, wordt SoundOnYoga geacht een onafhankelijke contractant en geen vertegenwoordiger noch werknemer van de Klant te zijn. SoundOnYoga is niet bevoegd om verklaringen of verbintenissen van welke aard dan ook te maken namens de Klant noch om de Klant te vertegenwoordigen of enige stappen te ondernemen die de Klant verbinden tenzij deze die uitdrukkelijk voorzien in deze overeenkomst of die waarvoor de Klant schriftelijke toelating gaf.

11. FOTO'S EN VIDEO-OPNAMEN

Op reguliere sessies worden soms foto's of video opnames gemaakt. De kans bestaat dus dat u wordt gefotografeerd of gefilmd. Beeldmateriaal gemaakt door SoundOnYoga kan ten allen tijden gepubliceerd worden op haar website, Facebook en Instagram. Daarnaast kan SoundOnYoga het beeldmateriaal ook gebruiken voor andere promotionele doeleinden en publicaties, waaronder portfolio, advertenties, sociale media, tijdschriftartikelen, in drukwerk, beursmateriaal en demonstratie materiaal. Door een reservatie te maken via www.soundonyoga.com gaat u akkoord met de verwerking en het gebruik van deze beelden door SoundOnYoga. Indien u dit niet wenst, gelieve dit schriftelijk mee te delen via contact@soudonyoga.com.

12. TOEPASSELIJK RECHT. BEVOEGDHEID. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit de totstandkoming, de uitvoering, de beëindiging en/of de interpretatie van deze overeenkomst en die niet op een minnelijke wijze kunnen worden opgelost, zullen voor de Rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent gebracht worden.

bottom of page